Judith’s Dance Point B.V., De Bloemendaal 10, 5221 EC ‘s-Hertogenbosch, Nederland (“Judith’s Dance Point”) is de ontwerper van www.danseninweert.nl (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over Judith’s Dance Point en over de producten en diensten die we aanbieden. Judith’s Dance Point is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Judith’s Dance Point verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

Waarvoor gebruikt Judith’s Dance Point uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Judith’s Dance Point, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.  tot dit afgeschermde deel van de Website.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Judith’s Dance Point via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt Judith’s Dance Point?

Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Judith’s Dance Point de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Judith’s Dance Point heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Judith’s Dance Point. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële verdeler van Judith’s Dance Point-merkproducten.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt Judith’s Dance Point uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de eventueel hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Judith’s Dance Point voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Judith’s Dance Point. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt Judith’s Dance Point uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Judith’s Dance Point gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Judith’s Dance Point verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt Judith’s Dance Point cookies op de Website?

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Judith’s Dance Point in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Judith’s Dance Point slaat de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Judith’s Dance Point toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Judith’s Dance Point?

Judith’s Dance Point heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Judith’s Dance Point de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Judith’s Dance Point geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Judith’s Dance Point u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Judith’s Dance Point ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Judith’s Dance Point verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. In het geval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Judith’s Dance Point uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@danseninweert.nl of op het volgende adres:

Judith’s Dance Point, Kessenichstraat 3, 6004 TP Weert, Nederland.

Judith’s Dance Point verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Judith’s Dance Point deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Judith’s Dance Point uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.